Co je vodíková voda?

Vodíková voda je voda s rozpuštěným plynným vodíkem (H 2 ). 

Je bez chuti, protože H 2 je plyn bez zápachu.

Vodík je jedním z nejsilnějších antioxidantů v přírodě, může pronikat buňkami bez jakékoliv překážky. Snižte tvorbu volných radikálů, protože můžou způsobit poškození DNA vedoucí k mutacím a varózním chorobám či nádorům.

Existují omezené vědecké důkazy o tom, že vodíková voda má pro člověka jakýkoli zdravotní přínos, ačkoli její zastánci tvrdí, že poskytuje takové výhody, jako třeba, že funguje jako antioxidant, snižuje zánět, snižuje riziko metabolického syndromu, poskytuje neuro ochranu pro různá onemocnění. 

Pozitivní vliv molekulárního vodíku neboli vodíkové vody na lidský organismus byl vypozorován už před několika desetiletími. Přestože všechny možné účinky a mechanismy fungování vodíku jsou stále předmětem vědeckého výzkumu (zejména v asijských zemích), jeho regenerační schopnosti jsou nepopiratelné a proto i my čerpáme skutečné účinky na základě vlastní zkušenosti ale i našich zákazníků, kterých se průběžně ptáme na účinky na jejich tělo a mysl.

I z tohoto důvodu vzbuzuje molekulární vodík stále větší zájem a pozornost i mezi profesionálními sportovci.

 

 Vliv vody bohaté na vodík na oxidační stres, funkci jater a virové zatížení u pacientů s chronickou hepatitidou B

Cíl studie : Zjistit účinky vody bohaté na vodík (HRW) na oxidační stres, funkci jater a HBV DNA u pacientů s chronickou hepatitidou B (CHB).

Metody: Šedesát pacientů s CHB bylo náhodně rozděleno do rutinní léčebné skupiny nebo do vodíkové léčebné skupiny, ve které byli pacienti rutinně léčeni samostatně nebo další perorální HRW (1200-1800 ml / den, dvakrát denně), respektive po dobu 6 po sobě jdoucích týdnů. Před a po léčbě byl detekován oxidační stres v séru, funkce jater a hladina DNA HBV. Jako kontrola sloužilo třicet zdravých subjektů.

Výsledky: Ve srovnání s kontrolami byl oxidační stres zřejmý u pacientů s CHB a funkce jater také významně narušena. Po ošetření zůstal oxidační stres v rutinní léčebné skupině nezměněn, ale ve skupině ošetřené vodíkem se výrazně zlepšil. Funkce jater se významně zlepšila a HBV DNA se po odpovídajícím ošetření výrazně snížila. Přestože byl zaznamenán významný rozdíl v oxidačním stresu mezi dvěma skupinami po léčbě, funkce jater a hladina DNA HBV byly po léčbě srovnatelné a obě měly zlepšené tendence.

Závěr: HRW významně zmírňuje oxidační stres u pacientů s CHB, ale k potvrzení účinku HRW na funkci jater a hladinu DNA HBV je nutná další studie s dlouhodobou léčbou.

Klíčová slova: chronická hepatitida B; voda bohatá na vodík; funkce jater; oxidační stres; virové zatížení.